अमरावती ववभागातील तृतीयपंथीयांच्ा सामाजजि पररससथतीचे अध्यन

  • पूररर्ण एन. संधान
  • संभाजी देसाई
  • वामन कृ. पोकळ
Keywords: तृतीरपंथीर, आशीवाद, लैंगिता, समाजमन, वहजडा

Abstract

भारतीर घटनेने सवार्व ंमानतेच स्ातंत् ्हे परंतु तृतीर पंथीरांचा शैक्षक दजार य वतर्यन सस्ती मागिसलेली असल्ाने
त्ांना स्तःचा आत्सन्ान व कारदेववषरक जागिूता नसते. सामाजजक समस्ा मानवी संबंधाशी सलग्ीत असतात व समाजाच्ा
काही घटकाच्ा महत्पूरर यकांक् पूतर्यत अडथळे वनमार् होतात . म्रून अमरावती ववभागितील तृतीरपंथीरांच्ा सामाजजक
पररसस्तीचे अध्रन करण्ासाठी ५० तृतीरपंथी उत्तात्ांकडून त्ांचे वरोगि, धमर् मातृभाषा, राहरीमान, आवड, वास्व् पालकांची
कु चंबना, घर सोडरे, कु टुंबात स्ीकार, हामर्मोी मावहती, जन्तः नोंी, वनमंत्र आशीवार्यचे/ दुाचे पररराम, सामाजजक संस्ांची
मावहती, जात पंचारत, व्यार, शशक् व्य्ा, व अडचरी, मागि्यर् व सहाय्क कक् आरोग् ववषरक मावहती रा ववववध ववषरावर
एकवत् के लेल्ा मावहतीच्ा आधारावर वनष्षर याढून सुचना व शशफारसी देण्ात आल्ा.

Author Biographies

पूररर्ण एन. संधान

श् सरस्ती समाजकारर यहाववद्यर वाशीम

संभाजी देसाई

भवगिी मंडळ समाज कारर यहाववद्यर. चोप् ४२५१०७

वामन कृ. पोकळ

श् सरस्ती समाजकारर यहाववद्यर वाशीम

Published
2017-12-31